Det skal der fokus på (04.05.21)

Fuld fokus på verdensmålene og bæredygtighed.
Danmark skal være klimaneutral i 2050. Den cirkulære økonomiske tænkning skal ind i lovgivningen. Mindre ressourcespild gennem større anvendelse af pantsystemer. Klimaindsatsen skal ændres fra afgifter og tvang til fokus på folkelig forståelse, begejstring og deltagelse.

Ordentlighed og respekt for lovene.
Lovens hensigt bør altid vurderes sammen med lovens bogstav. At noget ikke er ulovligt efter lovens bogstav, betyder ikke nødvendigvis, at det er etisk og moralsk i orden. Groft og bevidst omgåelse af lovens hensigt skal kunne medføre repressalier. Identitetstyveri skal gøres strafbart.

Fleksibel pensionsalder og væk med aldersdiskriminering
Der skal fokus på fysisk og mental nedslidning. Der skal indføres lettere adgang behovstyret individuel pensionsalder. Og modsat, så skal de borgere der har lyst og mulighed for at arbejde ud over pensionsalderen ikke diskrimineres. De skal som alle andre have adgang til medlemskab af en a-kasse og arbejdsgivertegnede forsikringsordninger.

Stigende ulighed skal bekæmpes.
Stigende ulighed truer Danmarks tillidsskabte sammenhængskraft. Vi har brug for en bred debat om rimelighed i aflønning. Ekstremt høje lønninger, bonusordninger og gyldne håndtryk skal reduceres via åbenhed og et obligatorisk CSR-kodex, hvor alle virksomheder overfor kunder, interessenter og samfund skal argumentere for interne lønforskelle.

EU skal tilbage på sporet
Beslutningerne skal fremover træffes tættere på borgerne. Medlemslandenes selvstændighed skal respekteres. EU skal være stærk når det gælder fred og frihandel, men ellers skal EU ikke diktere, men facilitere aftaler mellem frie nationer. Danmark skal stoppe med at overimplementere, vi skal ikke altid være klassens duks. Eksport af danske velfærdsydelser (børnepenge, understøttelse m.v.), til udlændinge som ikke opholder sig i Danmark, skal afskaffes.

Danmark i balance
Ja til fortsat udflytning af statslige arbejdspladser. Regionerne skal bevares og fortsat styres af folkevalgte. Mulighederne for realkreditbelåning skal være uafhængig af geografi. Der skal indføres erhvervspligt for nyuddannede. Hvis der i særlige områder er akut mangel på nyuddannede læger, præster, systemudviklere, ingeniører og andre, skal nyuddannede i områder med overproduktion have pligt til at tage anvist arbejde i en kortere periode. Erhvervspligt kan sidestilles med værnepligt, og er vel ikke en urimelig betaling for en god og gratis uddannelse?

Skik følge eller land fly
Vi har brug for et stærkt værdisæt, der styrer indvandringen, men ellers skal Danmark være åben overfor udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende. Dem der kan og vil skal være velkomne. Krigsflygtninge og andre forfulgte skal have beskyttelse, og de skal have mulighed for at bidrage til det danske samfund, indtil de kan vende tilbage. Gratis og obligatorisk danskuddannelse skal indføres for alle der får studie, arbejds- eller opholdstilladelse i Danmark. Det skal være lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra ikke EU-lande.

Boligbeskatningen skal ændres. Ejendomsværdiskatten og ejendomsskatten skal afskaffes. I stedet skal samfundsskabte værdistigninger på fast ejendom indkomstbeskattes. Skatten skal dog først betales når man ved salg eller belåning står med pengene i hånden. Tilsvarende skal samfundsskabte værditab kunne fratrækkes.  

Strategisk infrastruktur i fælleseje
Veje, broer, jernbaneskinner, betalingsformidling, elnet, gasnet, telenet m.v. skal være forbruger- eller fællesskabsejet.

Og så alt det andet
Pengene skal tjenes før de kan bruges
Overlad vurderingerne til medarbejderne og reducér statslig detailstyring
Den faste forbindelse over Kattegat skal besluttes
Dobbeltbeskatning af arv skal afskaffes
Etik & moral skal være obligatoriske fag i alle uddannelser
Mere forskning i stråling fra trådløs teknologi
Fortsat skattestop
Skattesystemet skal tilpasses deleøkonomiske forretningsmodeller
Schengen-samarbejdet skal reformeres, så det passer til virkeligheden
 

 

DET BØR REGION MIDTJYLLAND og HORSENS KOMMUNE FOKUSERE PÅ

REGION:

Ventetiden ned for diagnose og behandling

Medarbejdertrivsel i fokus på sygehusene

Privathospitaler for alle, når det offentlige er for langsom

Det rigtige sted og den rigtige behandling - første gang

Patienten først. Ud med kassetænkning. Sygehus, læge og kommune skal løfte i flok

Én patientansvarlig læge i hele forløbet

Større fokus på demens og kroniske sygdomme

Digital infrastruktur skal forbedres i ydreområderne

Danmark på vippen. Bosætning og erhverv i udkanten skal styrkes gennem attraktive
tilbud skabt i samarbejde mellem regionerne og staten
 

 

KOMMUNE:

Meget mere borgerinddragelse, ellers løfter vi jo ikke i flok

Vi skal tænke mennesker før mursten. Kun sådan får vi fysiske rammer der skaber liv

Der skal fokus på ældreplejen. Det skylder vi dem der har skabt det samfund vi har i dag

Der skal mere praktisk læring i skolen. Vi har brug for flere kloge hænder

Alle der har lyst, skal inviteres til at medvirke ved udarbejdelse af en langsigtet udviklingsplan. Det skal nemlig være borgerne, og ikke projektmagerne, der skal bestemme

Danmark på Vippen. Der skal større fokus på bosætning og udvikling i hele kommunen

Flere varme hænder. Dem får vi råd til gennem større tillid til de ansatte og
mindre bureaukrati

Der skal markant fokus på at tiltrække nye arbejdspladser. Vækst og beskæftigelse er 
nemlig grundlag for det hele.

 

Del siden